วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553โปรแกรมสร้างแบบทดสอบ


1. ลักษณะสำคัญของการปกครองของระบบเทวสมมติมีกี่ประการ

1

2

3

4


2. ลักษณะการปกครองสมัยโบราณมีการปกรองกี่แบบ

1

2

3

4


3. ไทยปกครองอย่างแบบใด

แบบไทยเดิม

แบบลาว

แบบพม่า

แบบกัมพูชา


4. การปกครองของไทยนั้นนับถืออะไร

นับถือพระเยซู

นับถือพระเจ้าแผ่นดิน

นับถือพระอัลเลาะ

นับถือศาสนาอิสลาม


5. หัวเมืองชั้นใดติดต่อกับราชธานีได้สะดวก

หัวเมืองชั้นใน

หัวเมืองชั้นนอก

หัวเมืองชั้นใต้

หัวเมืองชั้นบน


6. หัวเมืองชั้นใดเป็นเมืองพระยามหานคร

หัวเมืองชั้นใต้

หัวเมืองชั้นบน

หัวเมืองชั้นใน

หัวเมืองชั้นนอก


7. ด้านเวียง วัง คลัง นา มีใครเป็นผู้รับผิดชอบ

นายก

สมุหนายก

พระบรมไตรโลกนาถ

ฝ่ายทหาร


8. กรมช้าง กรมม้า และกรมทหารราบ มีใครเป็นผู้รับผิดชอบ

สมุหนายก

ฝ่ายทหาร

สมุหกลาโหม

พระบรมไตรโลกนาถ


9. ระบบโครงสร้างของประชาคมไทยประกอบด้วยชนชั้นใหญ่ๆกี่ชนชั้น

3

4

2

1


10. เมืองไทยได้ยกกองทัพไปศึกกับใคร

ลาว

กัมพูชา

พม่า

จีน
คะแนนที่ได้ =

คำตอบที่ถูกต้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น